28 maken dat er mogelijkheden bestaan om op andere wijze inrichting te geven aan de maatschappij en economie. 1. Principes − Algemene inrichting van de economie Solidariteit in de zin van erkenning en verantwoordelijkheid nemen voor anderen, toekomstige generaties en maatschappelijke vraagstukken, vormt een belangrijk principe. De samenwerkingseconomie staat voor duurzaam economisch en sociaal-ecologisch handelen. Uitgangspunten van het huidige economisch systeem − zoals economische groei, winstmaximalisatie en de daaruit voortkomende (vormen van) concurrentie − dragen niet bij aan sociaal en ecologisch verantwoord gedrag van consumenten, bedrijven en overheden. Binnen een samenwerkingseconomie staat het principe van delen en wederkerigheid centraal: het delen van zeggenschap, het delen van winst en het delen van verantwoordelijkheid (Vereniging Solidair, 2000). Onder ‘wederkerigheid’ wordt verstaan dat een bedrijf, organisatie, gezin of individu ondersteuning kan ontvangen wanneer dat nodig is, maar tevens wordt gevraagd bij te dragen op het moment dat beschikbare middelen, kennis en mogelijkheden daartoe in staat stellen. Een belangrijk aspect hierbij is dat iedere deelnemende actor de verantwoordelijkheid heeft duidelijk te maken waar ondersteuning gewenst is, maar ook problemen naar voren brengt waar (indien mogelijk en door meer mensen gewenst) nieuwe collectieve instrumenten uit voort kunnen komen. Het uiten van kritiek op het systeem zonder dat voorstellen voor verbetering worden gedaan, is geen optie. Dat geldt temeer aangezien er volop ruimte wordt geboden voor eigen initiatief en participatie op verschillende niveaus. Het delen van verantwoordelijkheid wordt van belang geacht omdat daarmee voor iedereen duidelijk wordt welke mogelijkheden en grenzen er bestaan. Het streven daarbij is om een eenzijdige consumerende houding van deelnemers aan de samenwerkingseconomie te beperken. Samenwerking tussen partijen (individuen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden, et cetera) komt binnen de samenwerkingseconomie in de plaats van het concurrentieprincipe. Het doel is om via samenwerking elkaar te versterken, innovatieve projecten op te zetten en relevante kennis en informatie te vergaren (Jonkers, 2005). 2. Principes – Beleid Binnen de samenwerkingseconomie dient iedereen maximaal grip en invloed te hebben op zijn leven. Hierbij hoort het stimuleren van en het scheppen van voorwaarden voor zelfbeheer. Via zelfbeheer wordt het voor mensen mogelijk om de manier waarop zij wensen te wonen, werken en leven, op eigen gekozen en sociaal duurzame wijze te realiseren. Er wordt van uitgegaan dat principes van wederkerigheid, delen en samenwerking enkel uitvoerbaar zijn indien er voldoende aandacht is voor transparantie en openheid in een samenwerkingseconomie. Een effectieve informatieoverdracht is een zaak die hierbij serieuze aandacht behoeft. Binnen een samenwerkingseconomie wordt bijgedragen naar draagkracht. Naarmate men over meer vermogen beschikt en/of meer winst maakt, levert men een grotere bijdrage. Hiermee worden collectieve financiële middelen verkregen waarmee individuen, bedrijven en organisaties worden ondersteund. Regelmatig wordt daarbij gepeild wat noden en behoeften zijn, en waar prioriteiten liggen. Pagina 35

Pagina 37

Scoor meer met een online shop in uw folders. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

393 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication