38 Antibioticavrije Ketens Het concept De ambitie van dit concept is het ontwikkelen en implementeren van een antibioticavrije productiemethode op varkens- en vleeskuiken bedrijven in een samenwerkende keten van bedrijven. Dit om een wenkend perspectief te ontwikkelen voor de sectoren en een trendbreuk in denken en doen. Het concept is gericht op het uitbannen van preventief gebruik van antibiotica, het uitbannen van koppelmedicatie en het realiseren van een transparant gezondheidsmanagement gericht op het voorkomen van ziekten, het verminderen van stress en het verbeteren van de weerstand bij de dieren. Om dit concept te realiseren is een samenwerkende en op diergezondheid sturende productieketen noodzakelijk. Afspraken in ketenverband en economische prikkels zullen de veehouder moeten ondersteunen om het gebruik van anti biotica uit te kunnen bannen. Stand van zaken In 2010 is een driejarig Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens opgezet onder regie van InovatieNetwerk. Hierin participeren de varkensketen De Hoeve en de pluimveeketen GPS-Lagerwey. De minister van LNV heeft in maart het startsein gegeven voor de eerste twee fasen (fase Voorbereiding en de fase Experimenteren) van dit programma die duren tot eind 2011. Eind 2011 zal worden besloten of de resultaten voldoende zijn om over te kunnen gaan tot uitvoering van de volgende fase demonstratie. Samen met de partners is een nulmeting is uitgevoerd. De betrokken ketenpartners zorgen voor de informatieverzameling. Een expertcoach en een expertteam begeleiden de bedrijven bij de analyse van de knelpunten, het ontwikkelen van een plan van aanpak en het ontwikkelen van experimenten. De expertteams zijn samengesteld met deskundigen uit verschillende disciplines en afkomstig uit bedrijfsleven en kennisinstellingen. In elke keten zijn tien bedrijven geselecteerd. Bij al deze twintig bedrijven is in 2010 een nulmeting gedaan, een analyse van knelpunten gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten gehouden over de knelpuntenanalyses om ervaringen en kennis uit te wisselen en de oplossingsrichtingen te bespreken. De knelpuntenanalyse en het plan van aanpak zijn gemaakt door het “managementteam” van het veebedrijf onder begeleiding van expertcoach en expertteam. Activiteiten 2011 In 2011 zullen de twintig bedrijven via experimenteren proberen te komen tot antibioticavrij produceren. De uitvoering vindt plaats in nauw overleg met de betrokken ketenpartners. In het voorjaar is een tussenevaluatie gepland om bijsturing mogelijk te maken. In het najaar is een eindevaluatie en wordt bij voldoende resultaat een plan voor de volgende fase opgesteld. In de plannen van aanpak van de bedrijven zijn een aantal kennisvragen en experimenten opgenomen die in overleg met het ministerie van EL&I worden opgepakt. Partners EL&I, varkensketen De Hoeve, GPS, Lagerwey. Pagina 46

Pagina 48

Scoor meer met een online winkel in uw catalogussen. Velen gingen u voor en publiceerden PDF's online.

442 Lees publicatie 136Home


You need flash player to view this online publication