26 • euze voor vestigingslocatie van biomassa installatie blijkt naast K aanwezigheid van overslag en opslag capaciteit en industrieterrein mede bepaald te worden door aanwezigheid van potentiële afnemers van restproducten, maar in concrete gevallen ook doordat intermediaire partijen financiers en bedrijven bij elkaar bracht. Met andere woorden het managen van de randvoorwaarden en makel/schakelfunctie om verschillende partijen bij elkaar te brengen blijkt een belangrijke rol te spelen in het keuzeproces. • Veel bedrijven in Nederland zijn onderdeel van internationale onder nemingen met een hoofdkantoor buiten Nederland. Dit betekent dat strategische keuzes voor investeringen in nieuwe biomassa toepassingen en installaties elders genomen worden. Men ziet een duidelijke rol voor Bioport om de mogelijkheden voor (strategische) investeringen in Nederland, inclusief dwarsverbanden met andere sectoren, mede onder de aandacht van deze hoofdkantoren te brengen. • Ontwikkeling van biomassa toepassingen worden niet alleen bepaald door de stand van technologie, maar ook door andere zaken als beschikbare ruimte voor installaties, opslag van biomassa (vraagt extra aandacht), aanwezige markt voor afzet van producten en restproducten, (marktconforme) toegang tot warmte en elektriciteitsproducenten en netwerken. • Industrie zoekt vanwege kostbare afvalstromen naar betere verwer king van deze stromen. Samenwerking met kennisinstellingen en andere bedrijven is vereist. Bioport kan het vormen van de nieuwe netwerken mee ondersteunen of faciliteren. • Vanwege grote investeringen in installaties wordt door bedrijven gekozen om bewezen technologie in te zetten. Inzetten van nieuwe technologieën vraagt lange doorlooptijden en veel onderzoek. Versnelling kan mogelijk geschieden door nieuwe toepassingen als kleine units in bestaande installaties in te passen; een combinatie van testlocatie en streven naar commerciële toepassing. Dit vereist onderzoek en afstemming tussen verschillende partijen waarbij Bioport een toegevoegde waarde kan leveren. • Een valkuil voor biomassa ontwikkeling in Nederland is dat te veel (of uitsluitend) gefocused wordt op import stromen van biomassa; de palmolie affaire laat zien dat deze stromen ook nadelige effecten kunnen veroorzaken. echter ook in Nederland zelf wordt veel biomassa geproduceerd (al dan niet als reststroom) die heel goed gebruikt kan worden naast of te samen met de geïmporteerde biomassa. Naast grootschalige ontwikkeling gebaseerd op geïmporteerde biomassa moet er eveneens aandacht zijn voor kleinschalige binnenlandse stromen en daarmee een verbinding met de Nederlandse agrosector. Kleinschalige stromen bieden verder de mogelijkheid nieuwe kleinschalige units in te zetten en daarmee decentrale verwerking van biomassa en productie van grondstoffen en energie. • Zorg voor goede randvoorwaarden, ook in de sfeer van markt; con tracten en afspraken over verwerking zijn belangrijk voor de binding van bedrijven aan de havenlocaties in Nederland. Naarmate we dat beter doen, volgen meer investeringen en dus sterkere binding van bedrijven. Bioport kan een bijdrage leveren dit proces versnellen en ondersteunen. • K ijk goed naar ontwikkelingen in het buitenland en zorg dat grote spelers in retail en business-to-business markten actief zijn in Nederland. Deze partijen kunnen aangetrokken worden door het opzetten Pagina 33

Pagina 35

Interactieve e-studiegids, deze maandblad of whitepaper is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar digitaal converteren van digi tijdschriften.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication