van financiers en het ontwikkelen van de markt (kwaliteit, betrouwbaarheid, etc.) vormen elementen die partijen samen kunnen ontwikkelen. De platformfunctie van Bioport Nederland heeft veel gewicht nu alle Nederlandse havens gericht werken aan de ontwikkeling van biomassa. Duidelijk is dat deze projecten per haven een eigen karakter hebben en onderscheidend zijn qua vorm en inhoud. Dit vergroot echter de noodzaak om elkaar te versterken op het niveau van de Bioport-doelstelling en -ambitie. De verschillende projecten zullen aan kracht winnen als er bewust voor gekozen wordt om de kerntaken van het platform gezamenlijk met bedrijfsleven en kennisinstellingen, en mogelijk overheden, op te pakken in plaats van te streven naar (sub) optimalisatie op individueel projectniveau. 13 2.4 Organisatiestructuur Reeds eerder is afgesproken om te streven naar een lean and mean structuur. Gedacht kan worden aan een tweeringenstructuur (zie ook Figuur 2.2) met als kern het bestuur van Bioport Nederland bestaande uit vertegenwoordigers uit overkoepelende organisaties zoals ROM Rijnmond en InnovatieNetwerk, en mogelijk andere leden. De eerste ring om de kern bestaat uit de initiatiefnemers van Bioport Nederland, namelijk de Nederlandse havens en InnovatieNetwerk. De tweede ring wordt gevormd door actief participerende bedrijven die in de markt staan. De eerste ring fungeert als makelaar in het invullen van de activiteiten, het opzetten van samenwerkingen en het vormen van consortia voor demoprojecten. Het stichtingsbestuur stuurt activiteiten aan, voert communicatieactiviteiten uit en is zowel intern als extern centraal aanspreekpunt. Refererend aan de doelstellingen in Tabel 2.1 zorgt de eerste ring via het stichtingsbestuur voor de uitwisseling tussen micro-, meso- en macroniveau. De tweede ring van bedrijven richt zich op deelname in samenwerkingen, demoprojecten, het uitwisselen van kennis, het bijwonen van en participeren in voorlichtings/lobbybijeenkomsten, en medefinanciering door middel van lidmaatschapsgeld aan de activiteiten van Bioport Nederland. Figuur 2.2 laat zien hoe de huidige verticale conventionele ketens van verschillende industriële sectoren met elkaar verbonden kunnen worden binnen Bioport Nederland in de tweede ring. De mainports in de eerste ring fungeren als katalysatoren in het proces, omdat de logistieke stromen en technologische ontwikkelingen (investeringen in nieuwe productie-eenheden) alsmede de kennisontwikkeling elkaar daar kunnen ontmoeten. Andere versnellers zijn de vergroting van het maatschappelijk draagvlak (en daarmee ook gericht beleid van de overheid om nieuwe toepassingen te stimuleren) en marktvorming. Pagina 20

Pagina 22

Heeft u een lesmateriaal, noviafacts of online tijdschriften? Gebruik Online Touch: verenigingsblad online bladerbaar publiceren.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication