werk. De eerste ring fungeert als makelaar in het invullen van de activiteiten, opzetten van samenwerkingen en het vormen van consortia voor demoprojecten. Het stichtingsbestuur stuurt activiteiten aan, voert communicatieactiviteiten uit en is centraal aanspreekpunt zowel intern als extern. Refererend aan de doelstellingen zorgt de eerste ring via het stichtingsbestuur voor de uitwisseling tussen micro-, meso- en macroniveau. 2. De tweede ring wordt gevormd door actief participerende bedrijven die in de markt staan. De tweede ring richt zich op deelname in samenwerkingen, demoprojecten, het uitwisselen van kennis, bijwonen van en participeren in voorlichting/ lobby-bijeenkomsten, mede-financiering door middel van lidmaatschapsgeld aan de activiteiten van Bioport Nederland. Binnen dit model wordt duidelijk dat de lokale activiteiten en coördinatie daarvan vooral op regionaal niveau plaatsvindt binnen het betreffende havengebied en achterland (door de lokale regisseur). Het Bioport Nederland Platform zal zich met name richten op de lokaal overstijgende én verbindende elementen tussen de verschillende ontwikkelingen. Financiering 3 Vanuit de kern wil Bioport Nederland financieel primair afhankelijk zijn van de leden of partners. Er wordt een basisbedrag voor opstarten van Bioport Nederland gevraagd van de eerste-ring-partners en vervolgens betalend lidmaatschap van zowel eerste- als tweede-ring-partners. NGO’s zouden een ander type lidmaatschap kunnen krijgen, om kennis in te brengen en signalen uit de markt op te pakken. Het BioportNederland-bestuur zal uit eigen middelen activiteiten en de eigen mensinzet betalen. Subsidie of andere overheidsbijdragen zijn mogelijk, mits deze passen binnen de doelstellingen van Bioport Nederland, en vindt alleen op projectbasis plaats. Animo bij bedrijfsleven Er zijn gesprekken gevoerd over deelname in Bioport met enkele tientallen bedrijven uit verschillende sectoren (chemie, agrofood, producenten van biobrandstoffen, logistiek, financiële dienstverlening energie, afvalverwerking, handel) en daarnaast ook met wetenschappelijke instellingen, overheden en NGO’s. Hieruit blijkt een grote steun voor dit initiatief. Vervolg Het komende half jaar zal worden gewerkt aan het formaliseren van het partnership tussen de partijen in het bestuur en de eerste ring, het formeel oprichten van stichting Bioport Nederland, het verder concretiseren van het activiteitenprogramma (met name uitzetten van communicatietraject en invulling van eerste demoprojecten) door middel van betrekken van tweede-ring-partners en tenslotte het operationeel worden van Bioport Nederland met eerste- en tweede-ring en uitvoeren van eerste activiteiten. Pagina 10

Pagina 12

Voor uitgaves, online weekbladen en club bladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw PDF's.

291 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication